Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?

Obowiązek Informacyjny RODO Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.

Co to są dane osobowe? 

To wszystkie informacje, które mogą pozwolić Cię zidentyfikować. Zarówno Twoje imię i nazwisko, jak i numer PESEL, dane o lokalizacji czy wizerunek.

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Biuro Turystyczne „Green Travel” S.C., ul. Harcerska 2 A/47, 44-335 Jastrzębie Zdrój, NIP 6332234458.

Kontakt z Administratorem / Inspektorem danych osobowych:

Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pocztą elektroniczną pod adresem e-mail biuro@greentravel.com.pl lub pocztą tradycyjną pisząc na adres: Biuro Turystyczne „Green Travel” S.C. ul. Harcerska 2A Lok. 47, 44-335 Jastrzębie Zdrój.

Komu zostaną udostępnione moje dane osobowe?

Dane osobowe będą udostępniane w minimalnym, niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych zakresie innym odbiorcom tj.: ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Biura Turystycznego „Green Travel” na podstawie zawartych umów.

W jakim celu będą przetwarzane moje dane?

Dane osobowe są przetwarzane w celach:

-realizacji umowy o świadczenie usług turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia),

-realizacji prawnie uzasadnionych interesów Biura Turystycznego „Green Travel”, tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz personalizowania oferty marketingowej

-rozliczeń finansowych sprawozdawczości rachunkowej – ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (podstawa prawna: art. 118 i nast. Kodeksu Cywilnego).

-dane niezbędne do zawarcia umowy ubezpieczenia. W związku z obowiązkiem zawarcia na rzecz Państwa umowy ubezpieczenia, przekazujemy zakładowi ubezpieczeń następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia lub pesel, adres zamieszkania, datę i miejsce wyjazdu. Administratorem Państwa danych osobowych jest zakład ubezpieczeń udzielający ochrony ubezpieczeniowej.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże:

1) podanie imienia i nazwiska jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez turystycznych; podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania zamówionych propozycji (ofert) imprez turystycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej;

2) podanie imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia lub pesel –  wymaganych przez firmy ubezpieczeniowe

3) podanie danych osobowych wskazanych na formularzu umowy jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy na organizację imprezy turystycznej;

4) podanie adresu e-mail jest niezbędne w celu otrzymania odpowiedzi na zapytanie przesłane mailem i/lub za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Okres przetwarzania Państwa danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są przetwarzane. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:

1) przepisy prawa, które mogą obligować Biuro „Green Travel” do przetwarzania danych przez określny czas (np. ustawa o rachunkowości)

2) okres przez jaki są świadczone usługi,

3) okres, który jest niezbędny do obrony interesów administratora,

4) okres na jaki została udzielona zgoda

Informacje o prawie do cofnięcia zgody

Mają Państwo prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

Jak chronicie moje dane?

Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych klientów Biura Turystycznego „Green Travel”, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa.